Hướng dẫn ứng tuyển vị trí Nhân viên Nhà hàng KFC
Loading: %
Close
Menu

Hướng dẫn ứng tuyển

DÀNH CHO ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

THỰC HIỆN ỨNG TUYỂN TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Tạo tài khoản trên website

Vào Menu -> Chọn Đăng nhập

  • Nếu đã đăng ký tài khoản trên website thì điền Email và Mật khẩu để đăng nhập
  • Nếu chưa có tài khoản trên website, chọn Đăng ký

Lưu ý: Đây là tài khoản trên website, không phải tài khoản email của bạn

Bước 2: Thực hiện ứng tuyển

Sau đó, điền các thông tin ứng tuyển -> Gửi -> Thực hiện test -> Hoàn tất

THỰC HIỆN ỨNG TUYỂN TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Tạo tài khoản trên website

Vào Đăng nhập:

  • Nếu đã đăng ký tài khoản trên website thì điền Email và Mật khẩu để đăng nhập
  • Nếu chưa có tài khoản trên website, chọn Đăng ký

Lưu ý: Đây là tài khoản trên website, không phải tài khoản email của bạn

Bước 2: Thực hiện ứng tuyển