Hướng dẫn ứng tuyển vị trí Nhân viên Nhà hàng KFC
Loading: %
Close
Menu

Hướng dẫn ứng tuyển

Mục lục bài viết

DÀNH CHO ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

THỰC HIỆN ỨNG TUYỂN TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Tạo tài khoản trên website

Vào Menu -> Chọn Đăng nhập

  • Nếu đã đăng ký tài khoản trên website thì điền Email và Mật khẩu để đăng nhập
  • Nếu chưa có tài khoản trên website, chọn Đăng ký

Lưu ý: Đây là tài khoản trên website, không phải tài khoản email của bạn

Bước 2: Thực hiện ứng tuyển

Sau đó, điền các thông tin ứng tuyển -> Gửi -> Thực hiện test -> Hoàn tất

THỰC HIỆN ỨNG TUYỂN TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Tạo tài khoản trên website

Vào Đăng nhập:

  • Nếu đã đăng ký tài khoản trên website thì điền Email và Mật khẩu để đăng nhập
  • Nếu chưa có tài khoản trên website, chọn Đăng ký

Lưu ý: Đây là tài khoản trên website, không phải tài khoản email của bạn

Bước 2: Thực hiện ứng tuyển